• پردیس سینمایی هویزه مشهد

  پردیس سینمایی هویزه مشهد

  • فروش آنلاین دارد
  • تلفن تماس: 05138116
  • مدیر سینما: آقای بهبهانی
  • دسترسی: ایستگاه مترو شریعتی و ایستگاه اتوبوس خیابان دانشگاه
  3/5
  1
   

بی همه چیز

آتابای

گربه سیاه

مرد نقره ای

گشت 3

صحنه زنی

دینامیت

شهر گربه ها

گیتی همسر علیرضا

ازدواج جنجالی

قهرمان

منصور

تومان

دشت خاموش

تا ده بشمار

پوست (هنر و تجربه)

مستند کاغذ پاره ها

من یوسفم، مادر

سر انگشتان فرشته

مستند سینه ما رکس
بالا